Ruïneren sommige geneesmiddelen mijn gezond?

Wetenschapsfilosofie en kritische vraagstukken. De grenzen van de wetenschap, de relevantie van de filosofie, kloneren, eugenetica, euthanasie, abortus, vrijheid en determinisme van de mens, ...

Ruïneren sommige geneesmiddelen mijn gezond?

Berichtdoor Zwien » 16 mei 2009, 13:48

Het zal je maar overkomen : je wordt ziek en raadpleegt een dokter. Om je te genezen schrijft die gifstoffen voor zodat je nog zieker wordt! En toch, dit soort geneeskunde wordt iedere dag miljoenen malen toegepast. En nog steeds blijven mensen geloven in de weldaad van de toxische geneeskunde.

In de vakliteratuur vinden we dagelijks voorbeelden van de ziekten die door de farmaceutische industrie veroorzaakt worden. Dodelijke ziekten die dagelijks duizenden slachtoffers eisen. Toch blijven onze regeringen deze misdaad beschermen en dokters die niet meewerken aan deze oplichterij bestraffen.

In onze bombrief nr 1 werd uitgebreid het VIOXX verhaal uit de doeken gedaan. Vioxx is een COX-2 remmer die gebruikt werd tegen artritis en pijn. In de V.S. lopen momenteel meer dan 3.800 rechtszaken tegen de fabrikant Merck. In Europa slaapt men intussen rustig verder en blijft geloven dat de hartritmestoornissen, hartstilstanden, hartfalen en andere hartstoornissen die COX-2 gebruikers ondervinden verschijnselen zijn niet gerelateerd aan medicijngebruik.

Ergst van al is dat de fabrikant vooraf wist dat het medicijn vijf maal meer hartproblemen veroorzaakte dan reeds bestaande medicijnen. Dit gegeven is onlangs uitgelekt op één van de processen tegen Merck, toen de fabrikant ‘fout’ bewijsmateriaal aanvoerde. Uit dit document bleek dat de Merck onderzoekers reeds in 2000 hadden overwogen om aan het medicijn een stof toe te voegen waardoor bloedstolsels voorkomen zouden worden. Omdat de fabrikant met voorbedachte rade een dodelijk medicijn op de markt heeft gebracht werd een klacht ingediend door de staat Texas (U.S.A.). die 180 miljoen dollar schadevergoeding eist. Deze $ 180.000.000 zou overeenkomen met het bedrag dat door de ziekteverzekering werd uitgekeerd. Over het geld dat de zieke heeft betaald, het zogenaamde remgeld, geen woord!Naast VIOXX zijn er nog tal van COX-2 remmers op de markt zoals Celebrex, Arcoxia, Bextra en Dynastat die allemaal op hetzelfde principe werken en bijgevolg dezelfde bijwerkingen hebben (In bombrief 1 wordt uitgelegd waarom.). Deze, door de wet beschermde en aangemoedigde oplichterij, heeft de (Belgische) belastingbetaler reeds miljarden gekost, en dan hebben we het alleen over de terugbetalingen van het medicijn door het RIZIV en zwijgen we liefst over de honderden doden. De schade van de nevenwerkingen van deze medicijnen is niet te becijferen : extra dokterskosten, extra honoraria voor specialisten, extra ziekenhuisopname, extra kosten voor hospitalisatie, extra kosten voor scanners en onderzoeken……. om nog maar te zwijgen van het menselijk leed.Het Franse vakblad Préscrire vraagt zich in zijn nr 263 van juli/augustus 2005 openlijk af in wiens belang deze COX-2 remmers nog verkocht worden, nu aangetoond is dat deze medicijnen weinig of geen verlichting van de pijn geven maar wel talrijke nefaste bijwerkingen hebben. Men vraagt zich ook af waarom deze fabrikanten niet gestraft worden aangezien ze hun onderzoeksgegevens hebben ‘gemanipuleerd’ om de bijwerkingen niet aan het licht te laten komen. De patiënten, die een niet te rechtvaardigen risico lopen, hebben deze nevenwerkingen intussen aan de lijve mogen ondervinden. Zij hebben af te rekenen met cardio-vasculaire problemen, trombosen, hartinsufficiëntie, huidziekten en overlijden. Het blad maakt zich ook zorgen over de agentschappen en instellingen die deze medicijnen hadden moeten tegenhouden, voor ze hun nefaste invloed hebben op de zieken. Het is dan ook duidelijk dat de deze (staats)instellingen betrokken zijn in deze grootscheepse fraude waar de belangen van de farmaceutische industrie voorgaan op de belangen van de patiënt.

Bovendien kunnen deze gevaarlijke medicijnen op een eenvoudige en goedkope manier worden vervangen door….. omega 3 vetzuren. Niet terugbetaald door het ziekenfonds maar volledig te betalen door de zieke. U heeft dus de keuze ofwel laat u zich goedkoop behandelen op kosten van de gemeenschap en wordt steeds maar zieker, ofwel betaalt u zelf voor de nodige grondstoffen en blijft u gezond[1]. Hoelang zal het nog duren eer onze overheid eindelijk gaat inzien dat het terugbetalen van medicijnen gelijk staat met het vullen van een bodemloze put : medicijnen creëren ziekten die op hun beurt weer met medicijnen worden behandeld die op hun beurt weer ziekten creëren die op hun beurt….

We haalden hier het voorbeeld aan van COX-2 remmers maar kunnen eindeloos doorgaan met de lijst van zeer dure maar gevaarlijke en nutteloze medicamenten die ons door het medisch establishment, met medewerking van onze regering en het Europese parlement, door de strot worden geduwd. (Het proces waarvan melding in onze vorige ACTUEEL werd door de farmaceutische industrie ‘gewonnen’. Voor de eerste maal in de Europese geschiedenis heeft het Europees hof geen rekening gehouden met het pleidooi van de Advokaat Generaal zodat het ons moeilijker wordt gemaakt om levensnoodzakelijke hulpmiddelen te verkrijgen om onze gezondheid te behouden en de weg naar de toxische geneeskunde nog breder wordt gemaakt. Heeft de (duitse) farma-industrie dan toch de oorlog gewonnen?)Topper Ritaline (Rilatine), de drug die aan ADHD-kinderen wordt voorgeschreven, en druk gepromoot wordt door de vereniging ‘Zit Stil’, is onlangs weer in het nieuws gekomen. In Cancer Letters een uitgave van Elsevier’s ScienceDirect.werd het kankerverwekkend effect van methylphenidaat (werkzame bestanddeel van Ritaline) onderzocht. Het kankerrisico stijgt bij kinderen die dit medicijn gebruiken met 240 tot 430%. Los van alle andere negatieve bijwerkingen die reeds werden vastgesteld!

Voor wie mocht denken dat uw vakman, de apotheker, bezorgd zou zijn om uw gezondheid volgt hier een selectie van de medicijnen die de afgelopen twee maanden in Présrire onder de loupe werden genomen en de bevindingen. (wij hebben alleen deze medicijnen geselecteerd die ook in de Belgische apotheek te vinden zijn) :Dactomicyne (Cosmegen®) van de firma MSD.

De werkzaamheid van dit middel tegen kanker is niet bewezen omdat er geen vergelijkend onderzoek werd gedaan. De ongewenste effecten zijn talrijk en soms ernstig, zeker als de patiënt radiotherapie heeft ondergaan. De poedervorm, waarin het medicijn wordt aangeboden, is gevaarlijk omdat het ernstige brandwonden kan veroorzaken bij huidcontact![2]

Darbepoetine alfa (Aranesp van de firma Dargen

Medicijn dat gebruikt wordt om enkele van de ernstige gevolgen van chemotherapie te verdoezelen : chronische insufficiëntie van de nieren en anemie. Er is door de fabrikant, en andere studies, onvoldoende aangetoond dat het middel beter zou werken dan andere erytropoëtine preparaten. Het middel mag alleen in hospitalen gebruikt worden maar dit doet niet ter zake. Het gaat erom dat een te duur middel gebruikt wordt dat geen meerwaarde heeft ten opzichte van goedkopere middelen (tenzij voor de fabrikant die er goed aan verdient).Oxcarbazepine (Trileptal®) van Novartis Pharma.

Er werd melding gemaakt van ernstige, zelfs dodelijke, huidaandoeningen, koorts, storingen in het lymfestelsel, bloedziekten… als gevolg van de inname van dit medicijn tegen epilepsie.Parecoxib (Dynastat®) van Pfizer

Deze COX-2 remmer (nog één) werd in Zwitserland van de markt gehaald. Voorheen verdwenen ook tal van andere COX-2 remmers wegens de talrijke dodelijke incidenties.Over de gevaren van deze medicijnen is in onze Bombrief nr 1 reeds uitvoerig verslag gedaan. Intussen blijft dit dure en zeer gevaarlijke medicijn op de Europese (en dus ook Belgische) markt. In een ander artikel van hetzelfde nummer van Préscrire is de conclusie van een meta-analyse (analyse van meerdere studies) gepubliceerd in British Medical Journal (BMJ 2004 329 / 1317-1320) dat het op de markt brengen van Coxibs (COX-2 inhibitoren) geen enkel probleem heeft opgelost maar er vele heeft bijgecreëerd! Dit is, kort samengevat, een beetje het probleem van de overgrote meerderheid van de medicijnen die de toxische geneeskunde voorschrijft.Pregabaline (Lyrica®) van de firma Pfizer.

Een anti-antiepilepticum dat wordt voorgeschreven ter ondersteuning van carbamazapine (ook een middel tegen epilepsie). Er is geen studie bekend waarin pregabaline wordt vergeleken met andere epileptica. Het is niet aangetoond dat het een betere werking heeft dan bestaande middelen en evenmin is er bewezen dat de nevenwerkingen milder zouden zijn.Betametasone + calciptriol (Dovobet®) van de firma Leo.

Er is nooit onderzoek gedaan of de combinatie van de twee werkzame stoffen in Dovobet beter psoriasis zou bestrijden dan een monotherapie (met één werkzame stof). De therapeutische waarde verantwoord op geen enkele wijze de meerprijs (+50%) van het medicijn. Als uw dokter dit middel voorschrijft is hij geïnformeerd door de fabrikant, niet door de vakliteratuur.Metformine + glibenclamide (Glucovance®) van de firma Merck

Er werd geen enkele studie uitgevoerd die zou aantonen dat het gebruik van twee werkzame stoffen beter diabetes type 2 zouden behandelen dan elk van deze werkzame stoffen apart. Geen reden dus om méér geld uit te geven voor dit medicijn. Het is de bedoeling om meer geld te slaan uit de verkoop van dezelfde werkzame stoffen.

Etherische Olie

Het Franse Agentschap voor gezondheidsproducten (Agence française des produits de santé afgekort Afssaps) heeft een negental etherische oliën van de markt te gehaald. Reden hiervoor is dat er geen ‘Autorisation de mise sur le marché’ of AMM werd afgeleverd voor deze producten. Aangezien de fransen etherische oliën als een medicijn beschouwen is de procedure voor goedkeuring identiek als voor medicijnen. Deze procedure is zeer duur omdat tal van hoogtechnische onderzoeken moeten worden gedaan.

De redactie van Présrire vraagt zich af hoe het komt dat het agentschap zo snel reageert op etiquette fouten bij etherische oliën, en zo traag is om gevaarlijke medicijnen (zoals COX-2 remmers) van de markt te halen.

In onze bombrief nr 2 wordt de reden voor deze ‘merkwaardige’ handelswijze uitvoerig besproken. Het komt erop neer dat niet alleen geld voor onderzoek moet worden betaald, maar dat ook de commissie, die de goedkeuring geeft, een tegemoetkoming moet krijgen. In onverbloemde taal gezegd : ze moeten worden omgekocht. Dit beantwoordt volkomen aan de derde wet van dr. Herman Lecompte (onze beroemde geriater) : ‘wie macht heeft misbruikt ze!’. Aangezien ik geen zicht heb op de werking van dergelijke comités en de werking ervan niet erg transpart is, kan ik ook niet ‘bewijzen’ dat ze frauduleus werken. We kunnen alleen maar vaststellen dat ze, vaak tegen alle wetenschappelijke literatuur in, beslissingen nemen die onverantwoord zijn. Welke verklaring zou men hiervoor anders kunnen bedenken dan fraude? Onkunde misschien?In de nabije toekomst mogen wij ons verwachten aan een golf van antireclame tegen natuurlijke geneesmiddelen, homeopathische middelen, fytotherapeutische middelen, vitaminen, mineralen, orthomoleculaire stoffen en alles wat niet door de farmaceutische firma’s wordt gecontroleerd. Men kan zelfs hier en daar boodschappen vinden die afraden om gezond te eten! Deze afradingscampagne zal gebruik maken van talrijke wetenschappelijke studies die verschenen zijn in gerenommeerde vaktijdschriften. In onze bombrief nr 2 worden de achtergronden van deze campagne en hoe deze ‘wetenschappelijke studies’ tot stand komen uitgelegd : het uiteindelijke doel is ons te brainwashen en veel, heel veel geld te verdienen aan onze miserie. Hou uw ogen open!Anderzijds mag er wel grondig toezicht komen op de kwaliteit van de ‘alternatieve’ producten. Veel producenten zijn in hetzelfde bedje ziek als de farmaceutische industrie en wensen slechts snel en veel geld te verdienen. Fraudeurs zijn overal te vinden. Er is echter één troost : de kans dat er massaal veel doden te betreuren zijn in het alternatieve circuit is beduidend kleiner dan bij de toxische geneeskunde waar leukemiemedicijnen (imatinib) kanker veroorzaken en antidepressiva leiden tot suïcidale neigingen, of hoe men om een brandje te blussen een bos in de fik steekt.Voorkomen is beter dan genezen. Met uw levensstijl en uw voedingsgewoonte, heeft u machtige hefbomen in handen om gezond te blijven of… ziek te worden. Als ziekte eenmaal toeslaat kunnen medicijnen helpen maar dit ontslaat u niet van de verplichting om uw levenswijze te corrigeren. Het is absurd en gevaarlijk om te denken dat alleen het slikken van een, al dan niet toxisch, medicijn u gezond zal maken. Toxische medicijnen doen gewenning ontstaan zodat u de dosis steeds zal moeten verhogen om hetzelfde effect te bekomen en voor de rest van uw leven niet meer zonder kan. Laat niets aan het toeval over en maak werk van uw goede voornemens. Gebruik de tijd die u besteedt aan bvb. T.V. en kranten op een nuttiger manier die u alleen maar ten goede kan komen : beweeg, lach, geniet van uw lichaam en verzorg het als je kostbaarste bezit in deze wereld.--------------------------------------------------------------------------------

[1] Samen met een gezonde voeding en beweging zullen het extra innemen van omega-3 vetzuren zorgen voor spectaculare verbetering van artritisklachten waar COX2 remmers voor worden ingezet.

[2] In verband met kankerbestrijding zal in de komende maanden een boek verschijnen waarin aangetoond wordt dat een effectieve kankertherapie in de kiem gesmoord werd door de farmaceutische industrie met medewerking van het Amerikaanse AMA (American Medical Association) een instelling gefinancierd door de belastingbetaler om de gezondheid van de burger te beschermen.
Zwien
 
Berichten: 48
Geregistreerd: 04 maart 2009, 15:53

Berichtdoor Heeck » 16 mei 2009, 15:15

Begrip is een waan met een warm gevoel, dus MIJDT SPIJT.
www.edge.org
Avatar gebruiker
Heeck
 
Berichten: 6546
Geregistreerd: 20 okt 2006, 22:09
Woonplaats: Leeuwarden

Berichtdoor Zwien » 16 mei 2009, 15:18

[quote="Heeck"]Zwien,

Aanhanger van Kevin Trudeau geworden ?nee
Zwien
 
Berichten: 48
Geregistreerd: 04 maart 2009, 15:53

Berichtdoor Blueflame » 16 mei 2009, 15:24

@Zwine : kan je daar een bronvermelding bijplaatsten aub.

Bedankt op voorhand.
Nonsense is our core business
Avatar gebruiker
Blueflame
Site Admin
 
Berichten: 4140
Geregistreerd: 20 okt 2006, 12:43

Berichtdoor Digit » 18 mei 2009, 11:37

Misschien hier eens kijken : http://quackinvestigator.googlepages.com/

Duidelijk een site die onder een valse vlag vaart : quackpropagator zou eerlijker zijn !

Groetjes,

Digit
Wat is, IS !
Avatar gebruiker
Digit
 
Berichten: 8724
Geregistreerd: 09 nov 2006, 09:03

Berichtdoor willem_betz » 18 mei 2009, 14:39

Zwien:
Bovendien kunnen deze gevaarlijke medicijnen op een eenvoudige en goedkope manier worden vervangen door….. omega 3 vetzuren.

en die omega3 kunnen best genomen worden onder de vorm van vette vis, noten enz...
Iedereen tevreden en niemand hoeft nog pillen te slikken :lol:
Geloof je alle nonsens, of sommige niet? Hoe maak je het onderscheid?
De hevigste missionarissen en propagandisten voor kwakzalvers zijn vaak hun slachtoffers zelf.
Avatar gebruiker
willem_betz
Beheerder
 
Berichten: 4704
Geregistreerd: 24 okt 2006, 01:29

Re: Ruïneren sommige geneesmiddelen mijn gezond?

Berichtdoor Mees » 18 mei 2009, 20:31

Zwien schreef:Voorkomen is beter dan genezen. Met uw levensstijl en uw voedingsgewoonte, heeft u machtige hefbomen in handen om gezond te blijven of… ziek te worden.

Zéér verstandig én door niemand betwist. Zelf voeg ik er nog een heel belangrijke hefboom aan toe: gezond verstand. Mijdt dus kwak.
Irreverence is the champion of liberty and its only true defence (Mark Twain)
Avatar gebruiker
Mees
 
Berichten: 1681
Geregistreerd: 07 jan 2009, 17:49

Ruïneren sommige geneesmiddelen mijn gezond?

Berichtdoor Zwien » 16 jul 2009, 17:17

gelieve tittel volledig te laten staan ipv ru
Zwien
 
Berichten: 48
Geregistreerd: 04 maart 2009, 15:53

Re: Ruïneren sommige geneesmiddelen mijn gezond?

Berichtdoor Heeck » 16 jul 2009, 17:37

Zwien schreef:gelieve tittel volledig te laten staan ipv ru


Volgens mij kan jij zelf die titel (weer) veranderen omdat je zelf de maker bent.
Probeer eens: inloggen en er naartoe en dan "wijzig".
Roeland
Begrip is een waan met een warm gevoel, dus MIJDT SPIJT.
www.edge.org
Avatar gebruiker
Heeck
 
Berichten: 6546
Geregistreerd: 20 okt 2006, 22:09
Woonplaats: Leeuwarden

Re: Ruïneren sommige geneesmiddelen mijn gezond?

Berichtdoor marcdep » 17 jul 2009, 07:02

Dus moet een mens met rheumatoide arthritis geen pillen meer slikken, maar vette vis eten en veel noten.

Weet één ding zwien, door hun medicatie worden die mensen echt geholpen en wordt het invalidiseringsproces geremd, wat ik van omega 3 vetzuren niet verwacht.

Wat uw overig betoog betreft: u rukt alles uit de context en u geeft enkele voorbeelden van medicatie die gevaarlijk is en bovendien uit de handel verdwenen is. Waar u met geen woord rept zijn de vele voordelen van medicatie.
Ik stelde het vroeger al; neem al de medicatie weg en de maatschappij zal geen problemen meer hebben met de vergrijzing.

In onze gemeente is er geen enkele huisdokter die zwaarlijvig is en bij mijn weten drinkt of rookt en ik weet uit ervaring dat die dokters hun patienten de raad geven om gezond te eten en te leven, maar het grote probleem is het gegeven dat velen smeken om medicatie
Stelt u zich even voor dat een patient met hevige rugpijn(vb hernia) naar de dokter gaat en die dokter stelt hem voor om vers fruit te eten en groenten en vette vis en noten. Wees gerust dat die man een andere dokter zal opzoeken.

Het blijft echter een feit dat een gezonde levenswijze gekoppeld aan een goede hygiene bijdraagt tot een betere gezondheid, maar dit sluit niet uit dat je toch ziek kan worden of kanker en hartziekten kan krijgen.
En dan lijkt de reguliere aanpak de beste oplossing.
En eenieder die beweert dat kanker niet mag behandeld worden met operatie en of met chemo en bestralingen zijn imo kwaks van de zuiverste soort.
Dat er nog veel onbehandelde kankers voorkomen is een waarheid als een koe.

Cortisone is voor veel mensen een taboe geworden, maar corticoiden hebben al veel mensen van de dood gered. Wat zou een spoedopnamedienst zijn zonder cortisone?

Digitalis, nog zo'n dooddoener. Overdosering kan leiden tot de dood,maar digitalis doet veel hartpatienten langer leven.

Waterafdrijvende middelen (vb lasix) is slecht voor de nieren, maar die middelen hebben al veel levens gered.

Antibiotica: neem deze weg en de bejaardentehuizen zullen leegstromen.


Ikzelf ben gered geweest door medicatie: grote hoeveelhden antibiotica, 1000mg solu medrol per dag en virusremmers.
Nu ben ik 100% gezond en hoef ik geen enkele medicatie meer. Ieder jaar een controle bij de huisarts en die man schrijft me nooit iets voor.
Ik eet gezond, rook veel(waar ik mezelf niet voor bewonder) en drink 's avonds een flesje wijn. Maar vette vis eet ik niet en nog minder noten en toch voel ik mij zo gezond als een vis in een goed onderhouden aquarium.
marcdep
 
Berichten: 862
Geregistreerd: 15 nov 2006, 09:50

Re: Ruïneren sommige geneesmiddelen mijn gezond?

Berichtdoor Amanitine » 22 jul 2009, 01:32

Ik heb zelf toch mijn twijfels bij bepaalde geneesmiddelen. Als ik hoor hoe licht mensen gaan over bepaalde geneesmiddelen (vooral in de VS: het lijkt wel cool om aan de antidepressiva te zitten) en mijn moeder (verpleegster in rusthuis) weer eens begint over hoeveel pillen haar 'patiënten' voorgeschreven krijgen, dan vraag ik mij af hoeveel geld een rol speelt en hoeveel echte wetenschap. De beste pil lijkt mij in de meerderheid van de gevallen nog steeds geen pil. Of een king muntje, al is dat niet zo goed voor de tanden.

Bij mensen met echte aandoeningen, zoals mijn broer met Lyme, ligt dat natuurlijk anders.
Amanitine
 
Berichten: 231
Geregistreerd: 16 feb 2009, 22:13

Re: Ruïneren sommige geneesmiddelen mijn gezond?

Berichtdoor Fishstick » 22 jul 2009, 09:31

Amanitine schreef:Ik heb zelf toch mijn twijfels bij bepaalde geneesmiddelen. Als ik hoor hoe licht mensen gaan over bepaalde geneesmiddelen (vooral in de VS: het lijkt wel cool om aan de antidepressiva te zitten) en mijn moeder (verpleegster in rusthuis) weer eens begint over hoeveel pillen haar 'patiënten' voorgeschreven krijgen, dan vraag ik mij af hoeveel geld een rol speelt en hoeveel echte wetenschap. De beste pil lijkt mij in de meerderheid van de gevallen nog steeds geen pil. Of een king muntje, al is dat niet zo goed voor de tanden.

Bij mensen met echte aandoeningen, zoals mijn broer met Lyme, ligt dat natuurlijk anders.

Hoeveel heeft dit te maken met de geneesmiddelen zelf, in plaats van met patientenmentaliteit? Als men naar de dokter gaat verwachten de meeste mensen "iets", zelfs al heeft dit geen effect - kijk maar naar antibio en griep/verkoudheid. Het is niet omdat het aanbod pillen er is dat men verplicht is om ze in te nemen.
Avatar gebruiker
Fishstick
 
Berichten: 394
Geregistreerd: 18 maart 2009, 11:44

Re: Ruïneren sommige geneesmiddelen mijn gezond?

Berichtdoor Wig » 15 sep 2009, 18:27

Fishstick schreef:Hoeveel heeft dit te maken met de geneesmiddelen zelf, in plaats van met patientenmentaliteit? Als men naar de dokter gaat verwachten de meeste mensen "iets", zelfs al heeft dit geen effect - kijk maar naar antibio en griep/verkoudheid. Het is niet omdat het aanbod pillen er is dat men verplicht is om ze in te nemen.

Correct, "Fiskopklæbe" :wink: .... ware het niet dat je slechts één part uit de taart neemt.
Mensenmentaliteit klinkt vollediger. Daar horen dan net zo goed artsen, apothekers enz. bij, want het zijn tot slot van rekening deze mensen die het voorschrift of het doosje overhandigen. Op vraag van, of niet op vraag van de patient.
Simpel voorbeeld?
Elke arts wist of moest weten (en ik neem aan dat gezien hun diploma, de optie 'moest weten' in de practijk niet moet weerhouden worden) dat antibiotica verschaffen voor een virale besmetting nutteloos is (en zelfs als de patient er naar vraagt, eigenlijk medisch bedrog....), maar WEL, door de lange duur, enorm schadelijk is geworden inzake de gehele staat van de bacteriele resistentie in onze gewesten. Dat het dan tot een dwingend regeringsbesluit moest komen om deze praktijk aan banden te leggen, toont toch aan dat er iets fundamenteel fout is met een (niet onbelangerijk deel van) het gediplomeerd medisch korps !
Belgie liep mee aan de wereldtop van dit specifiek soort misbruik.
Dus, JA, er bestaan uitwassen op grote schaal binnen de (reguliere) geneeskunde.
Avatar gebruiker
Wig
 
Berichten: 121
Geregistreerd: 22 jul 2007, 07:17


Keer terug naar Filosofisch-kritische beschouwingen

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 1 gast

cron