Chiropraxie: wetenschap of kwakzalverij?

Homeopathie, osteopathie, chiropraxie, acupunctuur, kruidengeneeskunde, aromatherapie, Orthomoleculair (voedingssupplementen), Ayurveda, healing, Jomanda, ...

Chiropraxie: wetenschap of kwakzalverij?

Berichtdoor Sisyphus » 26 nov 2006, 20:02

Chiropraxie: wetenschap of kwakzalverij?

Een actie van vijf Canadese families wakkert het debat over de chiropraxie-industrie weer aan.

Door prof. med. Wim Betz

In februari 1998 stierf de Canadese Laurie Mathiason op twintigjarige leeftijd een vreselijke, gewelddadige dood. Autopsie toonde een traumatische scheur van de linker vertebrale slagader aan. Niet alleen was het inwendige weefsel losgekomen, de slagader was helemaal doorboord. Bij het scheuren was bloed weggevloeid naar de schedelholte, waardoor hersenweefsel omlaaggeperst werd en het verlengde merg ingekneld raakte. Na 24 uur werd ze hersendood verklaard. Oorzaak van deze verwonding: een chiropractische nekbehandeling.
Op 30 april 2004 stuurde de familie van Mathiason samen met de families van Lana Lewis, Donna Fawcett, Renate Labonte en Dr. Ron Grainger, allen dood ten gevolge van gelijkaardige nekbehandelingen voor allerlei kwaaltjes, een pamflet en een videotape naar 400 Canadese politici met het verzoek om een onmiddellijk moratorium op chiropractische behandelingen van de bovenste halswervels. Ze vroegen de lokale gezondheidsministers om gedurende drie maanden na te gaan of de praktijk van het nekkraken enig medisch voordeel oplevert en of de voordelen opwegen tegen de risico™s.
Na het bekijken van de door de families opgenomen video (en van video™s van anderen die aan een beroerte, verlamming of quadriplegie leden) hoeft men geen expert in chiropraxie te zijn om in te zien dat dit niet alleen een redelijk, maar zelfs een zeer dringend verzoek is. De bedoeling van chiropractische behandelingen bestaat erin om afwijkingen van de wervelkolom (˜subluxaties™) te vinden en te corrigeren. Die afwijkingen kunnen volgens de theorie van chiropractors "de zenuwbanen irriteren en de normale energiestroom verhinderen". Volgens die theorie kan manipulatie van de bovenste halswervels niet alleen patiënten met nekklachten, hoofdpijn en whiplash helpen, maar kan de methode gebruikt worden voor de behandeling van zowat alles.
Chiropractische brochures bevatten merkwaardige beweringen: nek- en rugbehandeling is goed tegen onder meer galstenen, artritis, hartkwalen, oogkwalen, constipatie, verkoudheid, amandelontsteking, appendicitis, cirrose en diabetes; de lijst is eindeloos. Dixit de brochure voor diabetesbehandeling: "Door de afwijking in de ruggenwervels te corrigeren kunnen de zenuwbanen opnieuw het aangetaste gebied bereiken, waardoor het metabolisme weer normaal wordt." De zelfgemaakte video laat zien hoe het nekje van een baby wordt gekraakt als alternatief voor een vaccinatie. Brochures maken reclame voor de behandeling van kinderziekten, astma, allergieën, buikpijn, bedwateren, ADHD en leerstoornissen. Een chiropractor uit Calgary adverteerde in 2003 dat hij patiënten kan beschermen tegen het West-Nijlvirus en SARS. De claims over de werking van chiropraxie worden echter niet ondersteund door de huidige wetenschappelijke kennis of zijn zelfs helemaal niet te testen. Politici zouden moeten nagaan hoe wijdverspreid deze praktijken zijn en of er enig bewijs voor hun werkzaamheid bestaat.
In de traditionele geneeskunde kan een farmaceutische firma haar product pas op de markt brengen na vier stadia van grondig testen. Als iemand een product verkoopt op basis van overdreven beloften, wordt hij gestraft door de wetgever en gedwongen om zijn beweringen publiekelijk terug te nemen en het geld van de klanten terug te betalen.
De chiropractors verwijzen naar een artikel uit 2002 uit de Annals of Internal Medicine, een vakblad van het American College of Physicians, ter staving van hun bewering dat nekbehandeling veilig is. Het artikel, dat meldt dat complicaties zeer zeldzaam zijn, is echter geschreven door chiropractors en is volgens quackwatch "eenzijdige, opgeblazen reclame" waarin men "de gebreken van de chiropraxie ofwel ontkent ofwel opzettelijk mist spuit." Chiropractors verwijzen ook naar het onderzoek van Walter Herzog, verbonden aan de universiteit van Calgary. Zijn studie besluit dat er bij chiropraxie geen kracht wordt uitgeoefend op de slagaders, wat het onwaarschijnlijk maakt dat er tijdens een nekcorrectie schade aan de vertebrale slagaders zou ontstaan. Volgens Herzogs critici is zijn onderzoek onbetrouwbaar omdat het op lijken werd uitgevoerd (vijf, tussen 80 en 99 jaar) en omdat hij de drukmeters verkeerd op de slagaders plaatste. Druk is hier trouwens helemaal niet de belangrijkste parameter, zo klinkt het: de beroertes die resulteren in dood of invaliditeit worden typisch veroorzaakt door bloedklontering, voortvloeiend uit de beschadiging van de binnenkant van de slagader. Herzog heeft alleen aangetoond dat dode mensen geen beroertes kunnen krijgen.
Ondertussen bestaan er al 60 academische verslagen, gepubliceerd in peer-reviewed vakbladen, die een verband aangeven tussen chiropractische nekbehandelingen en beroertes. Zo vermeldde het Canadian Medical Association Journal in 2001 het cijfer van één op acht miljoen behandelingen, op basis van klachten. Dat cijfer is echter verre van accuraat, want het is analoog met wat je zou krijgen als je het aantal verwondingen bij auto-ongevallen zou baseren op het aantal gevallen dat de rechtszaal haalt. In een artikel van januari 2002 voor het Canadian Medical Association Journal schrijft professor Edzard Ernst dat er overtuigend bewijsmateriaal bestaat dat ruggengraatbehandeling "vaak zowel milde nadelige effecten als ernstige complicaties met onbekende incidentie tot gevolg kan hebben". Ten minste één studie schat het risico op complicaties in op 1 op 5.000. Is verder onderzoek dan niet gerechtvaardigd? Is dit werkelijk het risico waard? Onlangs schrapte de regering van het Canadese Ontario de chiropraxie uit haar begroting, wat de belastingbetalers van Ontario meer dan 100 miljoen dollar per jaar zal besparen. In België worden de chiropractors sinds enige tijd (beperkt) terugbetaald door de grote ziekenfondsen, die zelfs lijsten van door hen erkende chiropractors publiceren. Wie in ons land de geneeskunde mag uitoefenen, staat vermeld in het Koninklijk Besluit uit 1978. Al wie niet aan die voorwaarden voldoet is schuldig aan onwettige uitoefening van de geneeskunde en dus strafbaar. Chiropractor is geen erkend medisch beroep in ons land. Tenzij men een ander wettelijk erkend diploma heeft en geregistreerd is wat meestal niet het geval is bezondigen die chiropractors zich dus aan onwettige uitoefening van de geneeskunde en zijn de ziekenfondsen schuldig aan het bevorderen van deze onwettige handelingen. In een brief aan SKEPP beweren de directies van de drie politieke ziekenfondsen dat zij zullen instaan voor de kwaliteit van deze chiropractors. Op welke wettelijke basis ze zich dat recht toe-eigenen en hoe ze dat zullen doen, zouden we graag van hen vernemen.
De terugbetaling valt wel buiten het kader van de wettelijke ziekteverzekering en in de zogenaamde vrijwillige supplementaire verzekering, die door de grote fondsen als verplicht wordt voorgesteld. Zo creëren ze miljarden aan inkomsten die aan de wettelijke controle ontsnappen. Manuele behandelingen, waarvan sommige handgrepen ook door chiropractors toegepast worden, kunnen een beperkt nut hebben bij sommige aandoeningen van het spier-beenderstelsel, maar de risico™s op ernstige complicaties zijn niet te verwaarlozen. Voor alle andere ziekten heeft chiropraxie geen enkel bewezen nut en is elk risico dus onaanvaardbaar. Er is geen enkel organisme dat enige vorm van wettelijk toezicht houdt op de Belgische chiropractors. In geval van lichamelijke schade kan de patiënt zich tot de rechtbank wenden, maar dat is geen kleine stap. Aan de juristen dus om uit te zoeken of ze de ziekenfondsen, die hun klanten naar die gevaarlijke behandelingen sturen, verantwoordelijk kunnen stellen voor de kosten en de geleden schade.

    ------------------------

    Bewerking en commentaar: prof. dr. Wim Betz.
    Vertaling: Rik Delaet.
    Gebaseerd op een artikel van Danielle Smith in de Calgary Herald van 22 mei 2004.

    © Copyleft. Wonder en is gheen Wonder - nr.2, jaargang 4, 2004 Woordelijk kopiëren en distribueren van dit artikel is toegestaan in elke vorm, mits duidelijke verwijzing naar dit artikel en tijdschriftHet krakend geluid van gevaar

Chiropraxie kan gevaarlijk zijn. Het begint steeds duidelijker te worden dat alternatieve geneeskunde, en meer bepaald de chiropraxie, de gezondheid ernstig kan schaden. Nochtans wordt beweerd dat het een heel veilige behandeling is, omdat maar 1 op 400 000 behandelingen zou mislopen. Dit cijfer is enkel gebaseerd op de meldingen in de medische literatuur. Zich hierop baseren is even verkeerd als het aantal verkeersslachtoffers tellen op basis van meldingen in medische bladen.

Prof. med. Wim BetzIn de Verenigde Staten en Canada werden de laatste jaren verscheidene onderzoeken verricht naar de risico's die chiropractie kunnen inhouden. Een aantal ernstige complicaties zoals beroerte, verlamming en soms zelfs overlijden blijken zich te kunnen voordoen. Omdat de slagaders in de nek die de hersenen voeden zo nauw aan de nekwervels verbonden zijn, is de grootste omzichtigheid geboden als de nek gemanipuleerd wordt. Een chiropractor kan de slagader in de hals beschadigen door de aderwand te hard samen te drukken of overmatig te strekken. Hierdoor kan de bloedtoevoer naar de hersenen belemmerd worden of een bloedklonter ontstaan en zo een herseninfarct (beroerte) veroorzaken. De gevolgen van een beroerte zijn vaak blijvend en invalideren de patiënt in meerdere of mindere mate.

In maart '99 startte het Canadian Stroke Consortium (CSC) een onderzoek naar beroertes gedurende de voorbije jaren. Er werd in Toronto een meldpunt opgericht voor gevallen van beroerte. Hoewel dit onderzoek nog maar recent bezig is, blijkt toch nu al dat in een groot aantal van de gevallen manipulatie van de nek de oorzaak van de beroerte was. Bij de onderzochte patiënten trad in 30 % van de gevallen de beroerte spontaan op (vaak tengevolge van een aangeboren afwijking, hoge bloeddruk enz.) en bij 70% werd ze veroorzaakt door een nektrauma. Bij de helft van de gevallen van nektrauma was chiropraxie, en een enkele keer fysiotherapie, de oorzaak. Meestal treedt de beroerte op enkele uren na de beschadiging, maar het kan ook weken of maanden later zijn.

Onderzoek in de Verenigde Staten bracht identieke complicaties aan het licht. In '92 deed het Stanford Stroke Center in Californië een rondvraag bij leden van de American Academy of Neurology. De neurologen werd gevraagd of zij gedurende de laatste twee jaar patiënten hadden behandeld, die een beroerte gekregen hadden binnen de 24 uur na behandeling door een chiropractor. Er werd melding gemaakt van 55 dergelijke voorvallen bij patiënten tussen 21 en 60 jaar. Eén patiënt was aan de gevolgen overleden en 48 anderen hielden er permanente neurologische afwijkingen aan over zoals spraakstoornissen en duizeligheid.

Het CSC krijgt maandelijks 2 meldingen van beroerte na manipulatie van de nek. Dit lijkt niet veel, maar het meldpunt bestaat dan ook maar sedert maart '99 en enkel een beperkte groep van Canadese beroertecentra is hierbij betrokken. Het werkelijke aantal zal veel hoger liggen: dit is maar het topje van de ijsberg.

Het is ontstellend dat een in de meeste gevallen nutteloze behandeling dergelijke gevaren kan inhouden. Nutteloos, want nekklachten gaan meestal ook spontaan over. Voor sommige nekklachten kan het al wel eens aangewezen zijn te manipuleren, maar hiervoor bestaan er methodes die heel wat veiliger en efficiënter zijn dan chiropraxie.

Nog erger is het als er aan de nek met kracht gedraaid wordt voor kwalen die helemaal niets met de nek te maken hebben. In de USA maken de chiropractors agressieve reclame voor kraken van de wervelkolom voor heel wat ziekten zoals astma, buikkrampen, bedwateren, sinusitis, maagpijn, concentratiestoornissen, oorontsteking, reuma, ja zelfs ter voorkoming van wiegendood. Laat de nek van uw pasgeboren baby onmiddellijk kraken door een chiropractor, schrijven ze! In de brochures die ze uitdelen staat dat bijna elke ziekte van elk orgaan kan genezen door de wervels te kraken. In de USA komen er nu meer en meer vervolgingen en veroordelingen wegens bedrieglijke reclame.

Nog een ander gevaar schuilt in het feit dat 46% van de Amerikaanse chiropractors actieve tegenstanders van vaccinaties tegen kinderziekten zijn (Volgens hun eigen publicaties: J Manipulat Physiolog Therapeut 1994;17:584-90). Als zij hun zin krijgen zullen de gevaarlijke ziekten die nu bijna verdwenen zijn weer slachtoffers gaan maken (polio, mazelen, kinkhoest,¦).

Verder waagt zowat 2/3 van hen zich ook aan allerlei andere twijfelachtige praktijken zoals homeopathie (37%), kinesiologie (37%), acupressuur (65%), het voorschrijven van diëten (83%), maar ook meer exotische oplichterijen zoals diagnoses door middel van haaranalyse, candeling (brandende kaarsjes in het oor steken), enz... (Zie National Board of Chiropractic Examiners. "Job Analysis of Chiropractic: A Report, Survey Analysis, and Summary of the Practice of Chiropractic within the United States.")

Lectuur:

Avatar gebruiker
Sisyphus
Beheerder
 
Berichten: 183
Geregistreerd: 19 okt 2006, 12:55
Woonplaats: div

Keer terug naar Alternatieve behandelingen

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 1 gast