Pagina 1 van 1

De crackpot index

BerichtGeplaatst: 23 nov 2006, 03:18
door Blueflame
Wanneer u een nieuwe theorie ontwikkelt kan het nuttig zijn deze met de crackpot-index van John Baez te vergelijken. De bedoeling is dat u met maximum 0 punten eindigt. Hieronder volgt eerst de originele, Engelse versie. Daaronder vindt u een vertaling die ik maakte voor uw aller comfort.
Uiteraard kan deze index ook gebruikt worden in discussies.

The Crackpot Index
John Baez

A simple method for rating potentially revolutionary contributions to physics:

1. A -5 point starting credit.

2. 1 point for every statement that is widely agreed on to be false.

3. 2 points for every statement that is clearly vacuous.

4. 3 points for every statement that is logically inconsistent.

5. 5 points for each such statement that is adhered to despite careful correction.

6. 5 points for using a thought experiment that contradicts the results of a widely accepted real experiment.

7. 5 points for each word in all capital letters (except for those with defective keyboards).

8. 5 points for each mention of "Einstien", "Hawkins" or "Feynmann".

9. 10 points for each claim that quantum mechanics is fundamentally misguided (without good evidence).

10. 10 points for pointing out that you have gone to school, as if this were evidence of sanity.

11. 10 points for beginning the description of your theory by saying how long you have been working on it.

12. 10 points for mailing your theory to someone you don't know personally and asking them not to tell anyone else about it, for fear that your ideas will be stolen.

13. 10 points for offering prize money to anyone who proves and/or finds any flaws in your theory.

14. 10 points for each new term you invent and use without properly defining it.

15. 10 points for each statement along the lines of "I'm not good at math, but my theory is conceptually right, so all I need is for someone to express it in terms of equations".

16. 10 points for arguing that a current well-established theory is "only a theory", as if this were somehow a point against it.

17. 10 points for arguing that while a current well-established theory predicts phenomena correctly, it doesn't explain "why" they occur, or fails to provide a "mechanism".

18. 10 points for each favorable comparison of yourself to Einstein, or claim that special or general relativity are fundamentally misguided (without good evidence).

19. 10 points for claiming that your work is on the cutting edge of a "paradigm shift".

20. 20 points for emailing me and complaining about the crackpot index. (E.g., saying that it "suppresses original thinkers" or saying that I misspelled "Einstein" in item 8.)

21. 20 points for suggesting that you deserve a Nobel prize.

22. 20 points for each favorable comparison of yourself to Newton or claim that classical mechanics is fundamentally misguided (without good evidence).

23. 20 points for every use of science fiction works or myths as if they were fact.

24. 20 points for defending yourself by bringing up (real or imagined) ridicule accorded to your past theories.

25. 20 points for naming something after yourself. (E.g., talking about the "The Evans Field Equation" when your name happens to be Evans.)

26. 20 points for talking about how great your theory is, but never actually explaining it.

27. 20 points for each use of the phrase "hidebound reactionary".

28. 20 points for each use of the phrase "self-appointed defender of the orthodoxy".

29. 30 points for suggesting that a famous figure secretly disbelieved in a theory which he or she publicly supported. (E.g., that Feynman was a closet opponent of special relativity, as deduced by reading between the lines in his freshman physics textbooks.)

30. 30 points for suggesting that Einstein, in his later years, was groping his way towards the ideas you now advocate.

31. 30 points for claiming that your theories were developed by an extraterrestrial civilization (without good evidence).

32. 30 points for allusions to a delay in your work while you spent time in an asylum, or references to the psychiatrist who tried to talk you out of your theory.

33. 40 points for comparing those who argue against your ideas to Nazis, stormtroopers, or brownshirts.

34. 40 points for claiming that the "scientific establishment" is engaged in a "conspiracy" to prevent your work from gaining its well-deserved fame, or suchlike.

35. 40 points for comparing yourself to Galileo, suggesting that a modern-day Inquisition is hard at work on your case, and so on.

36. 40 points for claiming that when your theory is finally appreciated, present-day science will be seen for the sham it truly is. (30 more points for fantasizing about show trials in which scientists who mocked your theories will be forced to recant.)

37. 50 points for claiming you have a revolutionary theory but giving no concrete testable predictions.

© 1998 John Baez
baez@math.removethis.ucr.andthis.edu

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 -5 punten start krediet.
2 1 punt voor elke bewering die algemeen als fout wordt beschouwd.
3 2 punten voor elke bewering die duidelijk dom of ledig is.
4. 3 punten voor elke bewering die logisch niet consistent is ; geen logische samenhang.
5. 5 punten voor elk van deze beweringen die u desalniettemin blijft aanhangen.
6. 5 punten voor het gebruik van een gedachte experiment dat in tegenspraak is met een praktisch experiment waar iedereen het mee eens is.
7. 5 punten voor elk woord dat volledig in hoofdletters wordt geschreven ( uiteraard niet voor diegene wiens toetsenbord stuk is ).
8. 5 punten elke keer de naam "Einstein", "Hawkins" of "Feynmann" vermeld wordt.
9. 10 punten voor elke bewering dat de kwantum mechanica fundamenteel verkeerd is ( zonder bewijs ).
10. 10 punten wanneer u er de aandacht op vestigt dat u naar school bent geweest, alsof dit een bewijs voor uw geestelijke gezondheid zou zijn.
11. 10 punten wanneer u de beschrijving van uw theorie begint met te vermelden hoelang u aan uw theorie heeft gewerkt.
12. 10 punten wanneer u uw theorie naar een persoon heeft gestuurd die u niet persoonlijk kent en die u hierbij verzoekt niemand iets te vertellen aangaande uw theorie uit vrees dat uw idee gestolen wordt.
13. 10 punten wanneer u een geldprijs uitlooft voor iedereen die uw theorie kan ontkrachten of gebreken kan aantonen.
14. 10 punten voor elke nieuwe term die u uitvindt, zonder deze te definiëren..
15. 10 punten voor elke uitspraak in de zin van : " ik ben niet sterk in wiskunde, maar het concept is principieel in orde en dus is het enige wat nodig is, dat iemand het in wiskundige vergelijkingen giet".
16. 10 punten wanneer u beweert dat een huidige algemeen aanvaarde theorie "ook maar een theorie" is, alsof dat een argument tegen deze theorie zou zijn.
17. 10 punten wanneer u argumenteert dat een huidige algemeen aanvaarde theorie weliswaar een correcte voorspelling doet van fenomenen, maar niet verklaart "waarom" die fenomenen plaats vinden of deze theorie geen werkingsprincipe bevat.
18. 10 punten voor elke gunstige vergelijking van jezelf met Einstein, of voor elke bewering die stelt dat de speciale of de algemene relativiteitstheorie op een verkeerd spoor zit ( uiteraard zonder een goed bewijs ).
19. 10 punten voor de bewering dat uw theorie een paradigmaverschuiving zal veroorzaken.
20. 20 punten wanneer u John Baez emailt met klachten over deze crackpot index. ( Bv. met het argument dat de crackpot index "het vrije denken" onderdrukt ).
21. 20 punten wanneer u suggereert dat u de Nobelprijs verdient.
22. 20 punten voor elke gunstige vergelijking van uzelf met Newton of voor de bewering dat klassieke mechanica op een dwaalspoor zit. (
zonder goed bewijs ).
23. 20 punten voor elke verwijzing naar een science-fiction verhaal of naar een mythe, als ware het feiten.
24. 20 punten voor het verdedigen van ( echte of ingebeelde ) spot geuit tegen uw theorie.
25. 20 punten voor het verbinden van uw naam aan iets, bv. de "blueflame-vergelijking" of de "blueflame-constante".
26. 20 punten voor het verkondigen van het feit hoe geweldig uw theorie is, zonder deze concreet uit te leggen.
27. 20 punten voor elk gebruik van de uitdrukking : "bekrompen reactionair" ( of iets van die strekking ).
28. 20 punten voor elk gebruik van de uitdrukking : "zelf benoemde verdediger van de orthodoxie" ( of iets van die strekking ).
29. 30 punten voor de suggestie dat een beroemd persoon niet geloofde in een theorie die hij of zij nochtans publiekelijk aanhing. ( B.v dat Feynman een tegenstander was van de speciale relativiteitstheorie, zoals kan afgeleid worden door tussen de regels te lezen in zijn fysica-notities als eerstejaars-student ).
30. 30 punten voor de bewering dat Einstein in zijn latere jaren dacht in de richting die u nu bepleit.
31. 30 punten voor de bewering dat uw theorieën zijn ontwikkeld door een buitenaardse beschaving ( zonder enig bewijs hiervoor ).
32. 30 punten voor de zinspeling op vertraging in uw werk terwijl u in een asiel verblijft, of verwijzing naar een psychiater die u uw theorie uit uw hoofd probeert te praten.
33. 40 punten wanneer u uw tegenstanders vergelijkt met Nazi's of ander uitschot en/of tuig.
34. 40 punten voor de bewering dat de "wetenschappelijke wereld" "samenzweert" om te voorkomen dat uw theorie aanvaard wordt en u uw welverdiende succes zou oogsten.
35. 40 punten voor de vergelijking van u zelf met Galileo met de suggestie dat een moderne vorm van inquisitie uw doorbraak tegen houdt.
36. 40 punten voor de bewering dat wanneer uw theorie eindelijk aanvaard zal zijn, de huidige wetenschap in zijn hemd zal staan. ( en 30 punten bonus indien u fantaseert over zittingen waarin wetenschappers die uw theorie nu bespotten, deze spot zullen moeten herroepen.
37. 50 punten voor de bewering dat u een revolutionaire theorie heeft, zonder dat u concrete en testbare voorspellingen doet.

naar John Baez, copyright 1998
baez@math.removethis.ucr.andthis.edu.